Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING
Bosman Shipping Group WWW.BOSMANSHIPPINGGROUP.NL
MAASBOULEVARD 24-26 INFO@BOSMANSHIPPINGGROUP.NL
3331 ML ZWIJNDRECHT KVK 23067639

 1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
  A. Privacy?
  I Bosman Shipping Group neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
  II Wij doen heel erg ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.
  III In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Bosman Shipping Group in deze een zo genaamde: verantwoordelijke.
 2. EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:
  A. Van u als websitebezoeker
  I Voor- en achternaam
  II Telefoonnummer
  III E-mailadres
  IV Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact.
  V Locatiegegevens
  VI Gegevens over uw activiteiten op onze website
  VII IP-adres
  VIII Internetbrowser en apparaat type
 3. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
  A. Minderjarigen
  I Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. Bosman Shipping Group kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
  B. Neem contact op als wij iets fout hebben gedaan.
  I Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bosmanshippinggroup.nl. Wij zullen dan deze informatie onmiddellijk verwijderen.
 4. WAAROM EN HOE LANG WE GEGEVENS NODIG HEBBEN
  A. Bosman Shipping Group verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
  I U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  II U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en tot slot;
  III Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren
 5. HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN
  I Bosman Shipping Group zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: info@bosmanshippinggroup.nl.
 6. DELEN MET ANDEREN
  A. Geen verkoop!
  I Bosman Shipping Group verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  II Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bosman Shipping Group blijft verwerkingsverantwoordelijk.
 7. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
  A. Uw rechten
  I U hebt het recht om:
  A.1.a Uw persoonsgegevens in te zien;
  A.1.b Een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
  A.1.c Een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
  A.1.d Verwijdering van je gegevens aan te vragen;
  A.1.e Je gegevens te laten overdragen aan iemand anders en,
  A.1.f Een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 8.
  II Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Bosman Shipping Group hebben, stuur dan een verzoek naar info@bosmanshippinggroup.nl.
  III Bosman Shipping Group wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt Bosman Shipping Group u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
  IV Bosman Shipping Group zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 8. KLACHTRECHT
  A. Interne behandeling
  I Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpt Bosman Shipping Group u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@bosmanshippinggroup.nl.
  B. Autoriteit Persoonsgegevens
  I Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u op de website van Autoriteit via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens
 9. BEVEILIGING VAN COMMUNICATIE DOOR SSL-ENCRYPTIE
  A. SSL
  I Om u als website bezoeker te beschermen gebruikt Bosman Shipping Group veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.
  B. Hoe herkent u de beveiliging?
  I Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.
 10. BEVEILIGING EN VERSIE
  A. Wij nemen het echt serieus
  I Bosman Shipping Group neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@bosmanshippinggroup.nl.
  B. Versie
  I De huidige versie is 1.0 d.d. 08/12/2020.